KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981

Konkurs „Ziemia – nasz dom” Regulamin

Regulamin konkursu organizowanego przez Fundację Otwarte Ramiona

„Ziemia – nasz dom”

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się  konkurs  Fundacji Otwarte Ramiona: : „Ziemia – nasz dom”

zwany dalej „Konkursem”

 • Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 • Organizatorem Konkursu jest Otwarte Ramiona – Fundacja Splotu Ramiennego, zwana dalej „Fundacją”,

z siedzibą w: Dziekanów Leśny, ul. M. Konopnickiej 1/189, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000142952, posługująca się numerem NIP 1181573727, reprezentowaną przez: Roberta Stachowiaka – Prezes Zarządu.

 • Konkurs będzie ogłaszany przez Fundację na:

→ stronie www.otwarteramiona.pl

→ na stronach społecznościowych Fundacji na portalu Facebook oraz Instagram

 •  Konkurs odbywać się będzie w okresie od dnia 22.04.2020 do dnia 10.05.2020 roku.
 • Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 • Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego wszystkich uczestników. 

§ 2 Udział w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminach. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 3. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminów w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nich zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminów uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody konkursowej. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe i zdjęcia zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie internetowym http://www.otwarteramiona.pl  oraz w serwisach społecznościowych prowadzonych przez Fundację.

§ 3 Przebieg Konkursu

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz zgłoszenie swojego udziału w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
 2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest: wysłanie zdjęcia rysunku wykonanego samodzielnie lub przy pomocy osoby dorosłej przez dziecko uczestnika konkursu. Tematem nadesłanej pracy rysunkowej jest:  Ziemia po zakończeniu pandemii Koronawirusa.
 3.  Zdjęcia oraz odpowiedzi na pytanie należy wysłać na adres e-mail: kontakt@otwarteramiona.pl do dn. 10.05.2020 r.
 4. Zgłoszenie konkursowe należy wysyłać tak, aby wpłynęło do Organizatora  w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §3 ust. 2.  Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora  w innym terminie niż określony powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 5. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 6. Każdy z uczestników może nadesłać jedno zgłoszenie konkursowe.
 7. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Fundacji.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

 1. Po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń, jury konkursowe wybierze zwycięzców Konkursu. Liczba zwycięzców Konkursu to  5 osób. Jury konkursowe ogłosi listę zwycięzców w dniu: 18.05.2020 (poniedziałek).
 2. Jeden uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w Konkursie.
 3. Nagrodą w Konkursie jest: plecak – worek z logo Fundacji
 4. W terminie do 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu Organizator powiadomi zwycięzców konkursu i wyróżnionych o prawie do nagrody, z wykorzystaniem numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mail który został podany w zgłoszeniu konkursowym.
 5. W przypadku bezskutecznej dwukrotnej próby poinformowania zwycięzcy o jego wygranej, prawo do nagrody wygasa, a jury wyłoni kolejnego zwycięzcę nagrody głównej spośród uczestników Konkursu.
 6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie wysłania nagród za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy specjalizującej się w dostarczaniu przesyłek poleconych lub o możliwości samodzielnego odbioru nagrody w siedzibie Organizatora.
 7.  Jeżeli osoba uprawniona do nagrody nie spełniła któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie skontaktuje się w terminie 14 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wygranej, jej prawo do nagrody wygasa.
 8. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 9. W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją Konkursu należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem:  OTWARTE RAMIONAFUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO, ul. M. Konopnickiej 1/189, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki, w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu – osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres podany w reklamacji.

§ 6 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.otwarteramiona.pl
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminów. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.04.2020 roku.