Zapraszamy młodzież szkolną do Programu wolontariatu. Nasza fundacja współpracuje z wolontariuszami z lokalnych i warszawskich szkół. Z rozmów z nimi wiemy, że bezinteresowna praca na rzecz potrzebujących sprawia im przyjemność, a przy okazji pomaga zdobywać nowe umiejętności.

Program wolontariatu skierowany jest do uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, wszystkich klas gimnazjum oraz liceum w placówkach oświatowych.

Dlatego chcielibyśmy zachęcić kolejnych uczniów do prac wolontariackich.

Jesteśmy głęboko przekonani, że nasza propozycja będzie alternatywą dla biernego spędzania wolnego czasu przed urządzeniami multimedialnymi, formą profilaktyki uzależnień. Uwrażliwi młodzież na potrzeby innych i ukształtuje w nich postawę prospołeczną. Dodatkowo nauczy uczniów pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, zaradności i przedsiębiorczości.

Współpraca wolontariuszy  z  fundacją obejmuje wiele elementów, m.in.:

– pomoc w realizacji projektów prowadzonych przez fundację,
– uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych dla podopiecznych oraz promujących fundację,
– uczestniczenie w zbiórkach publicznych,
– pomoc w pracach administracyjno – biurowych.

Wierzymy, że nasza propozycja skierowana do uczniów będzie szansą na przybliżenie problemów społecznych, sposobów ich rozwiązywania, ale przede wszystkim ciekawą aktywnością i propozycją alternatywnego spędzania wolnego czasu z pożytkiem dla społeczności lokalnej, jak i samego wolontariusza.

Chcielibyśmy także uwrażliwić uczniów na problemy społeczne z jakimi borykają się na co dzień podopieczni naszej fundacji – osoby niepełnosprawne, tj. problemy z odnalezieniem się w środowisku zdrowych rówieśników, wyobcowania, braku wystarczających środków finansowych na leczenie i rehabilitację.

CELE  SZCZEGÓŁOWE  PROGRAMU

 • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
 • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
 • kształtowanie postaw prospołecznych
 • rozwijanie empatii i zrozumienia
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
 • angażowanie się w działania na rzecz społeczności lokalnej
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego
 • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
 • rozwijanie zainteresowań
 • zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży

OBSZARY DZIAŁANIA

Program zakłada dwa podstawowe obszary działania:

– środowisko lokalne

– społeczność fundacyjna – podopieczni, ich rodziny i sympatycy fundacji

ŚRODOWISKO LOKALNE

 1. udział w różnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych i integracyjnych organizowanych na terenie gminy Łomianki.
 2. organizowanie własnych akcji wolontariackich wpisujących się w obszar lokalnych działań fundacji.

SPOŁECZNOŚĆ FUNDACYJNA

 1. udział w akcjach organizowanych na rzecz podopiecznych fundacji, imprezach kulturalnych, sportowych, warsztatach i konsultacjach specjalistycznych
 2. udział w zbiórkach publicznych

SYSTEM REKRUTACJI

 • wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu
 • zamieszczenie informacji o działalności oraz naborze na stronie internetowej fundacji
 • zachęcanie uczniów do działań w programie podczas rozmów prowadzonych na spotkaniach w szkołach i siedzibie fundacji
 • wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego

SPOTKANIA Z WOLONTARIUSZAMI

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – termin: do ustalenia ze szkolnym koordynatorem wolontariatu

 Cele:

 • przybliżenie młodzieży idei wolontariatu
 • umożliwienie rozpoznania własnych motywacji do pracy
 • poznanie obszarów pomocy
 • poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontarystycznej
 • zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy
 • wypełnienie formularzy rekrutacyjnych przez zdecydowanych do podjęcia współpracy

  SPOTKANIA CYKLICZNE – 2- 3 razy w semestrze

Cele:

 • organizacja działań, przydział zadań
 • tworzenie własnych projektów
 • motywowanie do podejmowania działań
 • podsumowanie dotychczasowych osiągnięć
 • wymiana doświadczeń i pomysłów

PRAWA WOLONTARIUSZA

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu
 3. Wolontariusz ma prawo wykonywać zadania dostosowane stopniem trudności do jego możliwości
 4. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora wolontariatu
 5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego porozumienia oraz zaświadczenia o wykonanej pracy
 6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą
 7. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej na warunkach ustalonych w porozumieniu.

OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA

 1. Niepełnoletni wolontariusze muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w akcjach podejmowanych w ramach programu
 2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w akcjach, w których potwierdził swoje uczestnictwo
 3. Wolontariusz ma obowiązek
  • być zaangażowanym w działania na rzecz potrzebujących pomocy
  • troszczyć się o los słabszych
  • być uśmiechniętym i godnie reprezentować fundację i szkołę

CECHY WOLONTARIUSZA

 • optymizm i chęć do działania
 • zaangażowanie i odpowiedzialność
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili
 • odwaga, empatia i otwartość
 • kultura osobista

SPOSOBY EWALUACJI

 • ankieta dla wolontariuszy
 • sprawozdania podsumowujące pracę w poszczególnych akcjach i projektach
 • zdjęcia z imprez i wpisy na stronie internetowej fundacji i szkoły
 • podziękowania od osób i instytucji

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

 • strona internetowa fundacji i szkoły, gdzie zamieszczane będą zdjęcia z wydarzeń
 • informacje w prasie lokalnej
 • plakaty i prezentacje na terenie szkoły

INFORMACJE DODATKOWE

 • Wolontariusze biorący udział w akcjach poza siedzibą fundacji lub szkoły zawsze ubrani są w strój z logo fundacji i/lub szkoły oraz imienny identyfikator w trakcie zbiórek publicznych.
 • Wolontariusze biorący czynny udział w akcjach nagradzani są dyplomami i wyróżnieniami na apelach szkolnych. Dodatkowo dyrekcja szkoły otrzymuje list gratulacyjny. Rodzice lub opiekunowie szczególnie aktywnych wolontariuszy otrzymują listy pochwalne.
 • Wolontariusze otrzymują zaświadczenia o odbyciu wolontariatu z wyszczególnieniem ilości przepracowanych godzin oraz charakterze wykonywanych zadań.
 • Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy fundacją i wolontariuszem reguluje „Porozumienie o współpracy” będące oddzielnym dokumentem.