Regulamin serwisu

§1 Postanowienia ogólne

Serwis internetowy działający pod głównym adresem www.otwarteramiona.pl, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Otwarte Ramiona Fundację Splotu Ramiennego, z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. M. Konopnickiej 1/189, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000142952, zwaną dalej „Fundacją”,
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki korzystania z Serwisu,
Zadaniem Serwisu jest:

 • Prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach realizowanych przez Fundację,
 • Umożliwienie logowania do panelu subkonta beneficjenta pod adresem: https://www.otwarteramiona.pl/moje-konto/,
 • Dostęp do aktualnej bazy beneficjentów Fundacji zamieszczonych w Serwisie,
 • Wsparcie finansowe działalności statutowej Fundacji,
 • Kontakt bezpośrednio z pracownikiem Fundacji poprzez formularz kontaktowy.

§2 Subkonto

 • Serwis umożliwia logowanie beneficjenta Fundacji, zwanego dalej „Użytkownikiem” do panelu beneficjenta, zwanego dalej „Panelem”.
 • Użytkownikiem Panelu jest osoba, na rzecz której zostało założone subkonto po wcześniejszym podpisaniu Porozumienia i Regulaminu subkonta.
 • Logowanie do Panelu subkonta Użytkownika odbywa się za pomocą strony Serwisu pod adresem: https://www.otwarteramiona.pl/moje-konto/.
 • Użytkownik w celu zalogowania otrzymuje login oraz hasło nadane przez Fundację.
 • Logowanie do panelu umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu subkonta, daje również dostęp do aktualnych dokumentów oraz do informacji o bieżących zmianach w dokumentach dotyczących subkonta.
 • Fundacja w ramach subkonta umożliwia użytkownikowi korzystanie z dodatkowych programów donacyjnych:
 • Program FaniMani – umożliwia użytkownikom serwisu gromadzenie środków finansowych poprzez wykonywanie zakupów po wcześniejszym założeniu konta i zalogowaniu się na platformie opracowanej przez Fundację FaniMani. Platforma opracowana przez Fundację FaniMani dostępna jest pod adresem: www.fanimani.pl. Regulamin dotyczący korzystania z FaniMani dostępny jest dla Użytkownika w Serwisie Fundacji pod adresem: Regulamin FaniMani
 • Allegro Charytatywni – umożliwia zbieranie środków na rzecz Podopiecznych Fundacji oraz na cele statutowe Fundacji drogą aukcji charytatywnych. Program Allegro Charytatywni dostępny jest pod adresem: http://charytatywni.allegro.pl/, regulamin korzystania z serwisu Charytatywni Allegro dla podopiecznych Fundacji Otwarte Ramiona dostępny jest dla Użytkownika Serwisu Fundacji pod adresem: Regulamin Charytatywni Allegro

§3 Płatności Przelewy24

 • Serwis umożliwia dokonywanie płatności na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej, jak również wsparcia wybranego beneficjenta Fundacji posiadającego subkonto.
 • Płatności obsługiwane są przez serwis płatności internetowych Przelewy24
 • Wszelkie płatności obsługiwane przez Przelewy24 wyrażone są w PLN.
 • W ramach płatności Przelewy24 można dokonać płatności korzystając z następujących metod: przelew elektroniczny, przelew tradycyjny, płatność kartą płatniczą: Visa, Mastercard, płatność przez portfele elektroniczne (pełna lista metod płatności obsługiwanych przez Przelewy24 dostępna jest tutaj).
 • Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera Regulamin Przelewy24 dostępny w serwisie https://www.przelewy24.pl

§4 Darowizny cykliczne

 • Darczyńca przekazując darowiznę cykliczną wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Przelewy24 kwoty pieniężnej, którą darczyńca sam określa. Kwota ta pobierana jest przez Przelewy24 z karty płatniczej darczyńcy.
 • W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostanie pobrana.
 • Przelewy24 nie pobiera od darczyńcy opłaty od realizacji usługi.
 • Na dwa tygodnie przed pobraniem z karty darczyńca jest informowany za pomocą wiadomości e-mail o nadchodzącym pobraniu.
 • W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących przekazania darowizny cyklicznej (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail kontakt@otwarteramiona.pl

§5 Płatności PayPal

Serwis umożliwia dokonywanie płatności na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej, jak również wsparcia wybranego beneficjenta Fundacji posiadającego subkonto.
Firma PayPal pobiera opłaty za korzystanie z usług, jak określono na stronie opłat.
Szczegóły dokonywanych transakcji zawierają Umowy prawne dotyczące Usług PayPal dostępny w serwisie www.paypal.com/.

§6 Przelew na telefon BLIK

Przelew na telefon BLIK umożliwia dokonywania płatności na rzecz Fundacji w celu wsparcia działalności statutowej, jak również wsparcia wybranego beneficjenta Fundacji posiadającego subkonto.
Usługa dostępna jest w Bankowości Mobilnej i aby z niej skorzystać użytkownik musi aktywować usługę Przelew na telefon BLIK na swoim telefonie.
Szczegóły dotyczące usługi Przelew na telefon BLIK dostępne są na stronie operatora płatności BLIK

§7 Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą Dziekanów Leśny, ul. M. Konopnickiej 1/189, 05-092 Łomianki. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Dziekanów Leśny, ul. M. Konopnickiej 1/189, 05-092 Łomianki., lub drogą mailową: kontakt@otwarteramiona.pl.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.
 • Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
 • Osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
 • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
 • Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.