Dochodzenie roszczeń związanych z uszkodzeniem splotu ramiennego,  będącego skutkiem wypadku komunikacyjnego.

Zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z wypadkiem komunikacyjnym dochodzić można z obowiązkowego ubezpieczenia (OC) sprawcy wypadku.

Ważne:  Powyższe możliwe jest nawet wówczas, gdy sprawcą wypadku jest współmałżonek osoby poszkodowanej lub inna osoba bliska.

Jeśli w wyniku wypadku komunikacyjnego doszło do uszkodzenia splotu ramiennego możemy dochodzić kosztów leczenia i rehabilitacji, lekarstw, sprzętu, zwrotu kosztów turnusów czy konsultacji lekarskich (odszkodowanie) jak również zadośćuczynienia za krzywdę, ból, cierpienie i konieczność zmiany trybu życia, planów na przyszłość, obarczenie trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

Początkiem walki jest zgłoszenie swoich roszczeń do ubezpieczyciela, u którego sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC. Zgłoszenie szkody i wezwanie zakładu ubezpieczeń do wypłaty inicjuje pierwszy etap dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia, tj. etap likwidacyjny. Trwa on zazwyczaj 1-3 miesięcy. Jest bezpłatny i obowiązkowy, jako że później w sądzie zobowiązani będziemy wykazać, iż podjęliśmy próbę zakończenia sprawy pozasądowo. Część spraw, skierowanych do likwidacji, kończy się już na tym etapie wypłatą kwoty bezspornej, jeżeli jest ona dla nas satysfakcjonująca, bądź ugodą, która w praktyce zazwyczaj zamyka nam drogę dochodzenia wyższych kwot w późniejszym czasie.

Przygotowanie pisma do zakładu ubezpieczeń należy zacząć od złożenia w placówce medycznej, do której zostaliśmy przewiezieni po wypadku, wniosku o wydanie całości dokumentacji dotyczącej leczenia. Jest to niezbędne dla wykazania szkody jakiej doznaliśmy. Dla określenia jakie roszczenia i w jakich wysokościach możemy wysuwać względem ubezpieczyciela, u którego polisę OC wykupił sprawca wypadku, zebraną wcześniej dokumentację medyczną należy poddać stosownej analizie. Jest to szczególnie istotne, przy szacowaniu wysokości zadośćuczynienia, które będzie zależeć od wysokości doznanego uszczerbku, określanego przez ubezpieczyciela czy biegłych sądowych procentowo.

Ważne: Roszczeń, związanych z porażeniem splotu ramiennego, do którego doszło w wyniku wypadku komunikacyjnego, dochodzić można w terminie 3 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jeśli zaś sprawca wypadku zostanie uznany winnym popełnienia przestępstwa, termin dla dochodzenia roszczeń z tego tytułu to aż 20 lat. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Po etapie likwidacji szkody przed zakładem ubezpieczeń, poszkodowany podejmuje decyzję czy kierować sprawę na drogę sądową. Postępowanie takie może trwać 1-3 lat (w I instancji), w zależności od stopnia skomplikowania, złożoności postępowania dowodowego bądź po prostu obłożenia sądu. Postępowanie sądowe jest co do zasady odpłatne. W przypadku szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu, jakim jest porażenie splotu ramiennego, kosztami postępowania będą nie tylko wpis sądowy, tj. 5% od sumy dochodzonych roszczeń, o które pozywamy i koszty zastępstwa procesowego, ale też koszty opinii biegłych (np. biegłego neurologa czy rehabilitanta). Jeśli sytuacja finansowa Poszkodowanego jest trudna i uniemożliwia mu dochodzenie swoich praw przed sądem, możliwe jest zwolnienie go z kosztów sądowych w całości bądź w części.

W dniu 25 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja przepisów, dotycząca właściwości miejscowej w sprawach z wypadków komunikacyjnych. Obecnie „powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wytacza się wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia.  W braku wskazanych wyżej podstaw właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej”. 

Autor: Renata Skowronek-Kiesio
aplikant adwokacki
mail: r.s@robertofiara.pl,
tel: 531 200 264