Zasiłek rodzinny to świadczenie, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do tego zasiłku i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców, albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • na dziecko:
  a) do ukończenia 18 lat
  b) w wieku powyżej 18 lat do 21 lat pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole,
  c) do 24 lat jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej pod warunkiem, że ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności;
 • osobie uczącej się – jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Przyznanie zasiłku rodzinnego jest uzależnione od tego, jaka jest wysokość dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę. Do obliczeń urzędnicy muszą brać pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, a także zmiany w sytuacji dochodowej, czyli uzyskanie i utratę dochodu. Czyli przy obliczeniach dotyczących okresu zasiłkowego 2015/2016 liczyć się będą dochody z 2014 r. plus ewentualne korekty z tytułu dochodu uzyskanego lub utraconego.

Zasiłek otrzymają tylko te rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Taki sam limit dotyczy dochodu osoby uczącej się. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.