Zapytanie ofertowe w ramach projektu
Otwarte Ramiona z Potencjałem”
realizowanego ze środków programu:
Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 22.12.2023

Pobierz tekst zapytania >>Zapytanie_ofertowe_urzadzenie_wielofunkcyjne<<

Część I – dane i kontakt do zamawiającego

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

OTWARTE RAMIONA FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO
ul. M. Konopnickiej 1/189
Dziekanów Leśny
05-092 Łomianki

KRS: 0000142952
NIP: 118-15-73-727
Regon: 016519920

2. Adres do korespondencji:

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego
ul. M. Konopnickiej 1/189
Dziekanów Leśny
05-092 Łomianki

3. Osoba do kontaktu:

Robert Stachowiak – Prezes Zarządu
Tel. +48 577 277 579
E-mail: Kontakt@otwarteramiona.pl

Część II – Tryb i podstawa postępowania

Postępowanie realizowane jest na potrzeby projektu „Otwarte Ramiona z Potencjałem” w ramach naboru w programie „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025″ zgodnie z umową 1120/DES/KPO/2023. Zamówienie prowadzone jest na podstawie rozeznania rynku. Podstawy postępowania określa aktualny na dzień wszczęcia postępowania Regulamin wydatkowania środków publicznych obowiązujący w ramach działalności prowadzonej przez Zamawiającego. Złożenie oferty przez zaproszonego do jej złożenia potencjalnego Wykonawcy nie jest jednoznaczne z jej zaakceptowaniem przez Zamawiającego i nie stanowi automatycznie podstawy do ewentualnego zawarcia umowy.

Część III – Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

CPV przedmiotu zamówienia: Urządzenie wielofunkcyjne, drukarka laserowa. Kod: 30232110-8

Część IV – przedmiot zamówienia oraz szczegółowy opis

Przedmiotem zamówienia jest Urządzenie wielofunkcyjne, drukarka laserowa o minimalnych, następujących parametrach:

 • Rok produkcji urządzenia nie może być starszy niż 2023 r.,
 • Wyrób fabrycznie nowy,
 • Urządzenie wielofunkcyjne,
 • Urządzenie kolorowe,
 • Format A3,
 • Szybkość druku: 20 stron na minutę,
 • Szybkość nagrzewania: poniżej 25 sekund,
 • Pamięć ram: 6 GB,
 • Dysk: 250 GB w technologii SSD,
 • Prędkość skanowania: 80 obrazów na minutę,
 • Obsługiwana gramatura papieru: 300 g/m2,
 • Dostawy urządzenia z kompletem tonerów o wydajności nie mniejszej niż 27 tyś wydruków,
 • Łączna pojemność podajników papieru: 2200 arkuszy,
 • Wymagania środowiskowe
  – neutralność węglowa
  – oszczędność energii
  – wykorzystanie materiałów z recyklingu
 • uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Część V – warunki udziału w postępowaniu:page2image1302357840

O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty spełniające poniższe warunki:

 1. Oferenci, nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków powoduje odrzucenie oferty.
 3. Zamawiający może w toku badania ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

Część VI – wymagania i warunki Zamawiającego:

 1. Oferent zobowiązany jest wykonywać/dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. Sprzęt, który stanowi przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, objęty pełną gwarancją zgodną z przepisami prawa;
 3. Złożenie oferty przez Oferent nie wymaga wniesienia wadium;
 4. Zamawiający oczekuje od Oferenta wniesienia pełnej oferty. Oferty częściowe nie będą akceptowane przez Zamawiającego;
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub jego części bez podania uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Część VII – wymogi dotyczące sporządzenia oferty:

 1. Oferent powinien sporządzić ofertę w formie pisemnej lub elektronicznie, na wzorze, który jest do pobrania na niniejszej stronie (Formularz ofertowy w ramach rozeznania rynku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
 2. Zamawiający przyjmuje oferty złożone w języku polskim;
 3. Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.
 4. Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:
  a) Załącznik nr 1 – Wypełniony Formularz Oferty (do pobrania na dole niniejszego ogłoszenia)
  b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie (do pobrania na dole niniejszego ogłoszenia)
  c) Załącznik nr 3 – Klauzula RODO do przetwarzania danych na potrzeby niniejszego postępowania (do pobrania na dole niniejszego ogłoszenia)
  d) Załącznik nr 4 – Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru (np. CEIDG, KRS), pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) – w przypadku kiedy ofertę podpisuje Pełnomocnik
 5. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej: cenę, opis przedmiotu zapytania ofertowego, termin realizacji
 6. Oferty, jakie wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Część VIII – tryb rozpatrzenia ofert:

 1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia ofert. O dacie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia jej pocztą elektroniczną lub data stempla pocztowego;
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia treści oferty o brakujące dokumenty lub możliwość poproszenia Oferentów o wyjaśnienia treści złożonej oferty z wyznaczeniem nieprzekraczalnego terminu, do którego trzeba będzie złożyć uzupełnieni oną ofertę pod rygorem wykluczenia z dalszej procedury wyboru ofert;
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia oraz ewentualnej rezygnacji z zamówienia;
 4. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania o wyjaśnienie. Zamawiający może wydłużyć ten czas w wyniku uzasadnionej prośby Oferenta.

Część IX – kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 1. Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzone w celu porównania sprzętu wymienionego w Części IV niniejszego rozeznania u różnych dostawców.
 2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Niniejsze postępowanie ma charakter rozeznania rynku i nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy.
 4. Ocena ofert nastąpi na podstawie następujących kryteriów:
  a) KRYTERIUM 1 – CENA ( 60%)
  b) KRYTERIUM 2 – OKRES GWARANCJI (10%)
  C) KRYTERIUM 3 – ODDZIAŁYWANIE ŚRODOWISKOWE (30%)
 5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów

Część X – OCENA FORMALNA

Dokonanie oceny formalnej sporządzone będzie z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

 1. Złożony zostanie komplet dokumentów opisany w części VII – wymogi dotyczące sporządzenia oferty;
 2. Oferta będzie kompletna;
 3. Oferta będzie złożona w wymaganym terminie.

Część XI – OCENA MERYTORYCZNA

Dokonanie oceny merytorycznej sporządzone będzie z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

1. Cena – Ceny ofert netto (waga 60 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem

gdzie:

KU (Koszt Usługi) – wartość punktowa:
Cn – cena netto wg najkorzystniejszej oferty
Co – cena netto ocenianej oferty

2. Okres gwarancji – okresy gwarancji podane w miesiącach (waga 10 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

KO (Koszt Oceny) – wartość punktowa:
Wo – Wartość oceniana
Wn – Wartość najwyższa

3. Oddziaływanie środowiskowe – oddziaływania środowiskowe (waga 30 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

KO (Koszt Oceny) – wartość punktowa:
Wo – Wartość oceniana
Wn – Wartość najwyższa

Część XII – pozostałe postanowienia

 1. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.
 2. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.otwarteramiona.pl 

Część XIII – finansowanie projektu:

 1. Zamawiający informuje, że projekt realizuje w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025″.
 2. Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamawiającego na adres: Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego ul. M. Konopnickiej 1/189, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki lub droga mailową na adres kontakt/@/otwarteramiona.pl
 3. Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.
 4. Pytania techniczne należy kierować do Prezesa Fundacji Roberta Stachowiaka nr tel. +48 577 277 579 lub na adres e-mail kontakt/@/otwarteramiona.pl. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 3 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.

Część XIV – pozostałe istotne dla stron postanowienia:

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
a) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta;
b) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy;
c) pojawieniem się niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji ogłoszenia, okoliczności istotnie wpływających na możliwość realizacji zadania.

Część XV – załączniki

 1. Załącznik nr 1 Zalacznik_nr_1_Formularz_oferty_urzadzenie_wielofunkcyjne_Otwarte_Ramiona_
 2. Załącznik nr 2 Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_Otwarte_Ramiona_
 3. Załącznik nr 3 Zalacznik_nr_3_RODO_Otwarte_Ramiona_