Wolontariat Pracowniczy jest to działanie polegające na wspieraniu przez firmę działalności prospołecznej pracowników, którzy poświęcając swój czas wolny od pracy oraz wykorzystując swoje umiejętności, świadczą różnego rodzaju prace i usługi na rzecz wybranych przez siebie podmiotów charytatywnych.

Do tej pory, najczęstszymi formami wolontariatu pracowniczego, były działania grupowe pracowników, którzy jeździli do placówek świadczących pomoc i wykonywali różne zadania na miejscu. Były to sprzątanie, remonty, zbiórki darów, organizacje akcji i imprez oraz wiele innych czynności uzależnionych od profilu danej organizacji, na rzecz której prowadzone były te czynności.

Z badań brytyjskiej organizacji Business in the Community wynika, że umożliwienie przez firmę pracownikom zaangażowania się w wolontariat skutkuje wzrostem poczucia dumy z firmy, zwiększa motywację do pracy oraz o wiele skuteczniej buduje zespół, niż w przypadku np. wyjazdów integracyjnych. Okazało się też, że pracownicy zaangażowani w programy społeczne są bardziej efektywni od tych niezaangażowanych. O 70% wzrasta ich przywiązanie do firmy, która angażuje się w działania społeczne.

Obecnie, z powodu pandemii oraz wymuszonego przez nią dystansu społecznego, wiele z powyższych czynności jest niemożliwa do realizacji. Wolontariatowi pracowniczemu nie sprzyja również fakt, że coraz częściej przenosimy się z pracą z biura do własnych domów, na tzw. Home Office.

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego zaprasza do realizacji celów pomocowych w ramach „Wolontariatu Pracowniczego Online”. Działaj na rzecz dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami zza swojego biurka! Pomoc w sieci jest nie mniej satysfakcjonująca od tej udzielanej bezpośrednio, a może zdziałać o wiele więcej dobrego dzięki zasięgowi oferowanemu przez Internet!

Dlaczego warto się włączyć?

  • Sami wskazujecie, komu chcecie pomóc i nie musi to być jeszcze podopieczny naszej organizacji!
  • Pomoc nie musi dotyczyć zbiórki pieniędzy jedynie na leczenie i rehabilitacje, ale, jeśli tego wymaga sytuacja, może być na każdy inny cel, np. poprawienie warunków bytowych danej osoby.
  • Fundacja zaangażuje się z całych sił we wsparcie zbiórki i udostępni na ten cel wszystkie swoje zasoby. Przede wszystkim utworzymy oddzielne subkonto na realizację waszego celu i zapewnimy pełna i profesjonalna obsługę księgową zbiórki.
  • Pomoc będzie mogła być zorganizowana osoby indywidualne (dziecka lub dorosłego) dla całej rodziny, grupy osób lub dla podmiotu (np. domu dziecka) lub innej placówki świadczącej charytatywne/pomocowe/opiekuńcze itp i wymagającej pomocy i wsparcia usługi.
  • Nasi fundraiserzy przygotują całe „know how” dla organizowanej zbiórki i przekażą je Waszym pracownikom na specjalnych spotkaniach, aby mogli wdrożyć je w życie i osiągnąć postawiony w zbiórce cel.
  • Fundacja materiały do zbiórki opatrzy logiem fundacji i znakiem Ramię w Ramię, obejmie tym samym patronat nad zbiórką.
  • na koniec rozliczy się ze zbiórki w formie sprawozdania opublikowanego na stronie www

Otwórz się na pomaganie z Otwartymi Ramionami! Czekamy na Was!